این جهان کوه ست و فعل ما ندا

می حرفیم بلکه بشنویم

این جهان کوه ست و فعل ما ندا

می حرفیم بلکه بشنویم

  • ۰
  • ۰

تو هیچی نگو

یه وقتی که مخاطب کسی هستی و حرفایی می شنوی که نمی فهمی چرا داره اون

 حرفا رو به تو می گه ، نیاز نیست واکنشی نشون بدی . 

حتی نیاز نیست کلمه ای مثل : « خب ، بعد » بگی 

فقط در سکوت شنونده باش 

چون در حقیقت مخاطب اون حرفا تو نیستی ، خودشه 

با گفتنش با صدای بلند می خواد قضیه رو برای خودش باز کنه 

تا نهایتا یا خودشو قانع کنه یا راه حلی پیدا کنه 

  • mahtab bitab